Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Informujemy, iż w ramach naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18 projekt Gminy Starcza pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza -etap I” został wybrany do dofinansowania.

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu w dniu 19 grudnia 2019 r., poprzez przyjęcie uchwały nr 2962/88/VI/2019 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18 dla poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.

 Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza.

Planuje się zakup i montaż 52 kompletnych instalacji OZE, tj. instalacji fotowoltaicznych celem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw domowych. Przewiduje się zakup i montaż:
-Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 3kWp- 3 kpl.
-Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 3,3kWp- 24 kpl.
-Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 3,6kWp- 2 kpl.
-Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 3,9kWp- 9kpl.
-Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 4,2kWp- 2 kpl.
-Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 4,5kWp- 2 kpl.
-Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 4,8kWp- 10 kpl.
Powyższe pozwoli ograniczyć emisję CO2 o co najmniej o 122.40 MgCO2/rok. 
Łączna moc zainstalowana min. wyn. 0.19590 MWe. 
Produkcja energii z OZE wyn. min. 156.72000 MWhe/rok.
Wartość projektu:  1 175 400,00 PLN
Dofinansowanie RPO WSL :  999 090,02 PLN
Prace trwają, wyłoniony Wykonawca w drodze postępowania przetargowego: INERGIS SA.

 

PUNKT KONSULTACYJNY

W okresie naboru zgłoszeń do projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza" w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy w Starczy czynny będzie punkt konsultacyjny.

 

NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU GRANTOWEGO

W dniach od 5 kwietnia do 8 maja 2018r. w Urzędzie Gminy w Starczy, w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe do realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza"

 
 

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/procedura_grantowa.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_1harmonogram_realizacji_projektu.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_2_wzor_deklaracji_udzialu_w_projekcie.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_3_wzor_ankiety_dotyczacej_instalacji.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_4_wzor_wniosku_o_udzielenie_grantu.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_5_wzor_zgloszenia_wykonawcy_i.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_6_wzor_umowy_o_powierzenie_grantu.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_7_wzor_wniosku_o_platnosc.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zarzadzenie_nr_222018_z_dnia_30_marca_2018r.pdf
 

Raport z konsultacji społecznych, aktywnego włączenia społeczności lokalnej w procesy przygotowania i wdrażania projektów realizowanych przez Gminę Starcza

W związku z planowanym do realizacji przedsięwzięciem w ramach Projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” Wójt Gminy Starcza zaprosił wszystkich zainteresowanych: społeczność lokalną, instytucje publiczne, a także przedstawicieli właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia itp.) do aktywnego włączenia się w procesy przygotowania, a następnie wdrażania wymienionego wyżej projektu, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych.

W dniu 14 marca 2018r zostało opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Starcza informujące o możliwości uczestnictwa w procesie planowania przedmiotowej inwestycji. Uwagi i opinie do ww. przedsięwzięć można było zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie od 15 marca 2018r. do 28 marca 2018 r. w formie:

 -             papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

-              osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

-              elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: aniaugstarcza@wp.pl

-            spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców, społeczności lokalnych i innych interesariuszy w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Starczy.

 

Raport z konsultacji społecznych, aktywnego włączenia społeczności lokalnej w procesy przygotowania i wdrażania projektów realizowanych przez Gminę Starcza

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1754

 

Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii

W dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Starczy odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, społeczności lokalnych i innych interesariuszy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Konsultacje społeczne PROCEDURY PROJEKTU GRANTOWEGO

Wójt Gminy Starcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Procedury realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 15 marca 2018r. do 28 marca 2018r.
Uwagi do projektu dokumentu "Procedura realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza"  można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2018 roku w postaci:

 - papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza lub osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: aniaugstarcza@wp.pl

Pozostałą formą konsultacji społecznych będzie:

- spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, społeczności lokalnych i innych interesariuszy w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Starczy.

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1751

 

Raport z konsultacji społecznych projektu oraz aktywnego włączenia partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji:  

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I

Kontynuacją rozważań dotyczących zasadności realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii było zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I” prowadzonych w terminie od 15 do 28 marca 2017r. w formie przesyłania uwag drogą papierową lub elektroniczną. Jedną z metod konsultacji było także spotkanie informacyjne w dniu  30 marca 2017r. w sprawie odnawialnych źródeł energii.  Zaproszeni zostali mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy do aktywnego włączenia się w planowanie inwestycji polegającej na instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Starcza.

http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1679

http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1680

Podsumowanie i wnioski 

W trakcie konsultacji nie zgłoszono pisemnych uwag.

Konieczność realizacji inwestycji wynika z potrzeb zgłaszanych przez interesariuszy działających na obszarze gminy.

Podczas spotkań z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz radnymi i sołtysami na sesjach Rady Gminy jako jedną z pilnych inwestycji wskazywano montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza.

 

 

Konsultacje społeczne projektu:

 „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I”

Wójt Gminy Starcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 15 marca 2017r. do 28 marca 2017r.

Uwagi do projektu "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I” można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2017 roku w postaci:

 - papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza lub osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: aniaugstarcza@wp.pl

Pozostałą formą konsultacji społecznych będzie:

- spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, społeczności lokalnych, partnerów i innych interesariuszy w dniu 30 marca 2017 r. o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Starczy.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców do aktywnego włączenia się w planowanie inwestycji polegającej na instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Starcza.

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1679

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1680

 

Raport z konsultacji społecznych projektu oraz aktywnego włączenia partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji:  

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza

 

W maju 2016 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Starcza”:

http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1639

Wójt Gminy Starcza zwrócił się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiet dot. Odnawialnych Źródeł Energii.

Zaproszono również organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do aktywnego włączenia się w planowanie inwestycji dotyczącej odnawialnych źródeł energii. W ramach konsultacji poproszono o zgłaszanie potrzeby realizacji tego typu działań na terenie Gminy Starcza.

Zebrane informacje miały posłużyć Gminie w podjęciu decyzji o przygotowaniu ewentualnej dokumentacji aplikacyjnej na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań dot. odnawialnych źródeł energii.

Ankiety można było pobrać na stronie internetowej Gminy Starcza lub w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 7:30 – 15:30. Wypełnione ankiety należało złożyć w Urzędzie Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016r. Następnie wydłużono termin składania ankiet oraz wnoszenia uwag do zasadności planowanej inwestycji przez lokalne społeczności: http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1649

Podsumowanie i wnioski 

W trakcie konsultacji złożono 112 ankiet na kolektory słoneczne oraz 124 ankiety na instalacje fotowoltaiczne. Przeprowadzono również wiele rozmów z różnymi grupami społecznymi, m.in. z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz radnymi i sołtysami na sesjach Rady Gminy. Jako jedną z pilnych inwestycji wskazywano montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza.

Na podstawie złożonych ankiet stwierdzono, że inwestycja jest potrzebna. Interesariusze aktywnie uczestniczyli w przeprowadzonych konsultacjach co prowadzi do konieczności realizacji inwestycji przez gminę Starcza z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowania.

 

Informujemy, że w ramach projektu Gminy Starcza pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza - etap I” zakupiono i zamontowano  52 kompletne instalacje OZE, tj. instalacje fotowoltaiczne:
- 3 kpl. instalacji fotowoltaicznej mocy 3 kWp,

- 24 kpl. instalacji fotowoltaicznej mocy 3,3 kWp,

- 2 kpl. instalacji fotowoltaicznej mocy 3,6 kWp,

- 9 kpl. instalacji fotowoltaicznej mocy 3,9 kWp,

- 2 kpl. instalacji fotowoltaicznej mocy 4,2 kWp,

- 2 kpl. instalacji fotowoltaicznej mocy 4,5 kWp,

-10 kpl. instalacji fotowoltaicznej mocy 4,8 kWp.


Realizacja projektu ograniczyła emisję CO2 o 122,40 MgCO2/rok. 

Łączna moc zainstalowana wynosi 0,19590 MWe. 

Produkcja energii z OZE wynosi 186,1100 MWhe/rok.

Dofinansowanie RPO WSL:  601 926,05 PLN

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O KONTROLI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

12

lip

2024

Zdjęcie: Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

Gmina Starcza

Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Starcza

II Przetarg na realizację zadania pn. "Prace ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

Gmina Starcza

Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Bon energetyczny 2024

Gmina Starcza

Bon energetyczny 2024

10

lip

2024

Zdjęcie: Informacja Komisariatu Policji w Poczesnej

Gmina Starcza

Informacja Komisariatu Policji w Poczesnej

9

lip

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.