Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

W związku z realizacją projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza" umieszczamy druk wniosku o płatność. W celu rozliczenia grantu wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starczy wraz z wymienionymi załącznikami.

Wniosek o płatność znajduje się pod adresem:

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1974

 

 

Lista wykonawców

zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy  Starcza” 

współfinansowanego z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.4. „Efektywność Energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”.

 

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza".


 

LP.

FIRMA PRZEDSIĘBIORCY

ADRES SIEDZIBY

TELEFON

E-MAIL/ UWAGI

1.

Paweł Godula            

"ARSA-EKO"

42-261 Rudnik Mały,

ul. Śląska 40

608-658-756

arsaeko@op.pl

2.

AMD INSTALACJE

MICHAŁ DROST

42-261 Klepaczka,

ul. Topolowa 39

508-151-413

amdinstalacje@gmail.com

3.

SYSTEMY GRZEWCZE

KAMIL TURADEK

42-202 Częstochowa

ul. Nadrzeczna 46/48

507-698-147

607-485-985

 

systemy_c.o@wp.pl

(możliwość tylko instalacji gazowej)

4.

P.P.H.U. „Hydroterm” S.C.

Wachowski Dariusz, Wachowski Dawid

42-263 Wrzosowa

ul. Szkolna 10A

501-109-650

hydroterm@vp.pl

(możliwość tylko instalacji gazowej)

5.

 

EKO-DARINSTAL

Dariusz Grzyb

42-261 Klepaczka

ul. Zachodnia 21

508-158-749

ekodarinstal@gmail.com

 

6.

I'IDRAULICO Adam Rachwał

42-261 Starcza

ul. Szkolna 35

 

889-404-723

adamrachwał@o2.pl

(możliwość tylko instalacji gazowej)

7.

MarBlu-Instal

Mariusz Blukacz

42-216 Częstochowa

ul. Wierzbowa 24/12

661-447-006

marbluinstal@gmail.com

(możliwość tylko instalacji gazowej)

 

8.

TMB-SERWIS

Tomasz Herczyk

42-202 Częstochowa

ul. Matejki 7

660-746-811

secretserwis@interia.eu

(możliwość tylko instalacji gazowej)

 

 

Zmiany regulaminu i załącznika do regulaminu nr 3  dotyczy audytu porealizacyjnego sporządzanego przez Wykonawcę oraz zmiany dat realizacji projektu.

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1942 

 

 

Gmina Starcza ogłasza nabór firm wykonawczych

w ramach projektu grantowego pn.

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy  Starcza” współfinansowanego z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.4. „Efektywność Energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”.

Oferta Wykonawcy ma dotyczyć wymiany istniejącego źródła ciepła na nowoczesne niskoemisyjne źródło (kotły na biomasę w postaci pelletu i kotły gazowe) w budynkach mieszkalnych wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

Wykonawcą robót instalacyjnych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy  Starcza”  może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:

1.   Prowadzenie działalności gospodarczej (aktualny dokument potwierdzający  występowanie w obrocie prawnym np. zaświadczenia/wydruk CEIDG, KRS)

2.      Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika z CEIDG/KRS.

3.      Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia - zestawienie wykonanych instalacji udokumentowane co najmniej 5 referencjami, bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót        (realizacja zamówienia polegającego na wymianie (dostawie i montażu)  w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 szt. kotłów na każdy zakres oferowanych prac).

4. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych - dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP ( aktualne świadectwo kwalifikacyjne E grupy 3 (kotły gazowe), autoryzacja i certyfikat przeszkolenia na montaż kotła danego producenta ( wszystkie typy kotłów)).

5.     Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na minimalną wartość 50 000,00 zł w ramach prowadzonej działalności.

6.   Dysponowanie urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu - karty materiałowe (z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie minimalnych wymogów) urządzeń składających się na przewidzianą w ramach projektu wymianę źródeł ciepła wraz z dokumentami potwierdzającymi ich autoryzację. Urządzenia, o których mowa muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia).

7.     Brak zaległości w opłatach na rzecz ZUS i US.

Organizator naboru i miejsce składania ofert:
Gmina Starcza

42-261 Starcza, ul. Gminna 4

Tel. 34 314 03 34, e-mail: ug.starcza@wp.pl

Wniosek o wpis na listę wykonawców wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starczy lub za pośrednictwem poczty ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, w kopertach z dopiskiem: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy  Starcza”. 

Miejsce i termin realizacji inwestycji:
Gospodarstwa domowe na terenie Gminy Starcza,  w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert:
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

Weryfikacja ofert:

Po zweryfikowaniu dokumentów firma zostanie wprowadzona na listę Wykonawców uprawnionych do montażu pieca na terenie gminy Starcza. Lista zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

Wniosek o wpis na listę wykonawców, Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz Wymogi ogólne dla pieców znajdują sie pod adresem: www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1932

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW

Informujemy, iż w ramach naboru RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 projekt Gminy Starcza pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” został wybrany do dofinansowania. Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Program realizowany będzie poprzez demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców z wymianą na źródło ciepła o zwiększonej sprawności ekologicznej - zakup i montaż kotła/pieca zasilanego gazem lub biomasą w postaci pelletu wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej, elektrycznej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

Realizacja projektu nastąpi w indywidualnych gospodarstwach domowych, których właściciele w okresie naboru wniosków (2018r.) złożyli stosowne dokumenty i po sporządzeniu audytu zakwalifikowali się do projektu.


Uczestnik projektu samodzielnie dokonuje wyboru Wykonawcy robót instalacyjnych z listy potencjalnych Wykonawców ogłoszonej przez Gminę Starcza.

Mieszkaniec dokonuje wyboru kotła na biomasę lub kotła gazowego uwzględniając zasady celowości, oszczędności i racjonalności ponoszenia wydatków tzn. w sposób niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


Dofinansowanie przekazywane będzie uczestnikom projektu wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.


Regulamin procedury grantowej znajduje się na stronie: http://www.gmina-starcza.pl/dokumenty/regulamin_udzialu_w_projekcie_wymiana_zrodel.pdf

 

 

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

Z uwagi na wydłużenie terminu trwania naboru wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, Gmina Starcza zmieniła Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” ustanawiając dodatkowy nabór wniosków od 5 lipca do 6 sierpnia 2018r. oraz zmieniając okres realizacji projektu na lata 2019-2021.

 www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zarzadzenie_562018_dodatkowy_nabor.pdf

W okresie naboru wniosków, w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00  w urzędzie gminy w Starczy czynny będzie punkt konsultacyjny.

Terminy konsultacji w punkcie informacyjnym:

10 lipca 2018r.

17 lipca 2018r.

24 lipca 2018r.

31 lipca 2018r.

Informacje o projekcie można również uzyskać w urzedzie gminy w Starczy, pok. nr 5 w godziach pracy urzędu.

  

ZMIANA REGULAMINU

 www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zarzadzenie_552018_zmiana_regulaminu.pdf

 

NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 22 maja do 22 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Starczy, w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą wnioski o udział w projekcie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza".

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/wniosek_wymiana_zrodel_ciepla.pdf

W okresie naboru wniosków, w każdy wtorek w godzinach 13.00 - 16.00  w urzędzie gminy w Starczy czynny będzie punkt konsultacyjny.

Terminy konsultacji w punkcie informacyjnym:

22 maja 2018r.

29 maja 2018r.

5 czerwca 2018r.

12 czerwca 2018r.

19 czerwca 2018r.

 

Informacje o projekcie można również uzyskać w urzedzie gminy w Starczy, pok. nr 5 w godziach pracy urzędu.

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1767

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/regulamin_udzialu_w_projekcie_wymiana_zrodel.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/wniosek_o_udzial_w_projekcie_wymiana_zrodel.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/wymogi_ogolne_dla_piecow__zalacznik_nr_2.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/umowa_o_powierzenie_grantu_zalacznik_nr_3.pdf

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W związku z planowanym do realizacji przedsięwzięciem w ramach Projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” Wójt Gminy Starcza zaprosił wszystkich zainteresowanych: społeczność lokalną, instytucje publiczne, a także przedstawicieli właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo (m. in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia) do aktywnego włączenia się w procesy przygotowania, a następnie wdrażania wymienionego wyżej projektu, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych.

W dniu 10 maja 2018r. na stronie internetowej Gminy Starcza oraz na tablicy ogłoszeń zostało opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Starcza informujące o możliwości uczestnictwa w procesie planowania przedmiotowej inwestycji. Uwagi i opinie do ww. przedsięwzięć można było zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie od 11 maja 2018r. do 18 maja 2018r. w formie:

 -             papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

-              osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

-              elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: aniaugstarcza@wp.pl

 www.gmina-starcza.pl/dokumenty/raport_z_aktywnego_wlaczenia_spolecznosci.pdf

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE Wymiana źródeł ciepła

Wójt Gminy Starcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza"

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 11 maja 2018r. do 18 maja 2018r.
Uwagi do projektu w/w dokumentu
można składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 roku w postaci:

 - papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza lub osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adresaniaugstarcza@wp.pl

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1764

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zarzadzenie_konsultacje_regulaminu_wymiana.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/regulamin_uczestnictwa_w_projekcie__434.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_nr_1_wniosek_o_udzial_w_projekcie.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_nr_2_wymogi_ogolne_dla_piecow__434.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_nr_3_umowa_o_powierzenie_grantu_434.pdf

 

 

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.