Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy

w terminie od 01.09.2023- 15.09.2023 r.

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

1.Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej – (tj. Dz. U. z 2023r., poz 901. ze zm.).

Rodziną w rozumieniu art 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023r, poz 901 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Starcza.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na wszelkie cele edukacyjne, a w szczególności na:

- zakup komputera, laptopa, tabletu, czytnika e-book, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, programów multimedialnych i edukacyjnych urządzeń peryferyjnych do komputera ( monitor, drukarka, głośnik, klawiatura, mysz itp.) ,

- udział w zajęciach edukacyjnych, w tym zajęciach językowych, sportowych, plastycznych, muzycznych,

- udział w zajęciach edukacyjnych, w tym zajęciach językowych, sportowych, plastycznych, muzycznych,

- udział w organizowanych wycieczkach i wyjazdach o charakterze edukacyjnych,

- zakup podręczników, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii itp.,

- zakup przyborów i pomocy szkolnych,

- zakup przyborów do nauki zawodu oraz odzieży ochronnej na praktyczne zajęcia nauki zawodu,

- abonament internetowy za rok szkolny,

- zakup odzieży i obuwia sportowego.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom którzy nie zamieszkują na terenie gminy Starcza,

- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023r, poz 390).

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15.09.2023r., a w przypadku:

1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym , powszednim dniu lutego- do dnia 15.02.2023r.,

2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych- do dnia 15.10.2023r.

 

Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem telefonu 34 314 05 08 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy w godzinach jego urzędowania, wzór wniosku do pobrania w tut. Ośrodku.

 

 

UWAGI:

Do wniosku należy dołączyć:

 

Zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2023 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób:

  • zaświadczenie z zakładu pracy,

  • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),

  • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z GOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),

  • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,

  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu). Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00zł.

  • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne), gdy była prowadzona w 2022 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz kserokopia pitu za dany rok,

  • w przypadku działalności gospodarczej (ryczałt) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie,

  • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

  • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

  1. Prawo do otrzymania stypendium w 2023 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- Dz. U. z 2023r., poz. 901).

 

 

 

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O KONTROLI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

12

lip

2024

Zdjęcie: Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

Gmina Starcza

Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Starcza

II Przetarg na realizację zadania pn. "Prace ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

Gmina Starcza

Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Bon energetyczny 2024

Gmina Starcza

Bon energetyczny 2024

10

lip

2024

Zdjęcie: Informacja Komisariatu Policji w Poczesnej

Gmina Starcza

Informacja Komisariatu Policji w Poczesnej

9

lip

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.