Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Starcza ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

 

1. Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozys​kiwania funduszy

 

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe;

b) minimum trzyletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;

c) obywatelstwo polskie;

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) nieposzlakowana opinia;

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane kierunki wykształcenia: administracja;

b) znajomość aktualnych przepisów prawnych, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, kpa, kodeks cywilny, prawo zamowień publicznych;

c) znajomość obslugi platformy e-zamówienia;

d) mile widziana znajomość programów wspomagających prowadzenie zamowień publicznych;

e) wysoka kultura osobista, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres.

 

4. Zakres wykonywanych zadań:

I. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

a) gromadzenie informacji na temat dostępnych środków pozabudżetowych i możliwości aplikowania,

b) opracowanie analiz uzasadniających możliwości formalne, techniczne i ekonomiczne realizacji projektów,

c) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o środki pozabudżetowe,

d) gromadzenie informacji nt. możliwości podejmowania współpracy z innymi podmiotami w zakresie wspólnej realizacji projektów,

e) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych we współpracy z partnerami,

f) kontrola przebiegu realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie zgodności z dokumentacją aplikacyjną i umową o dofinansowanie,

g) przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, dokumentów dotyczących zmian w umowach,

h)  przygotowanie i realizacja działań promocyjnych związanych z realizowanymi projektami,

i) rozliczanie projektów.

 

II. W zakresie zamówień publicznych:

a) wnioskowanie do Wójta o ogłoszenie przetargu, wybór typu przetargu wraz z propozycją kryteriów oceny ofert,

b) przygotowanie ogłoszenia przetargowego,

c) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert oraz wykazem niezbędnych dokumentów,

d) obliczanie kwot wadium i zabezpieczenia wykonania umowy,

e) prowadzenie dokumentacji przebiegu postępowania przetargowego, ocena materiałów, sporządzanie protokołów przetargowych, kompletowanie dokumentów zamówień publicznych,

f) przygotowywanie dokumentacji postępowań odwoławczych,

g) sporządzenie umów z wykonawcami wybranymi w efekcie prowadzonych postępowań przetargowych;

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

a) pełny wymiar czasu pracy,

b) praca administracyjno-biurowa, wyjazdy służbowe na zlecenie pracodawcy,

c) praca przy komputerze,

d) wynagrodzenie zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych,

e) Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Gminnej 4 w Starczy. Obiekt jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia urzędu zlokalizowane są na parterze oraz I piętrze.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1);

b) oświadczenie kandydata (zał. nr 2):

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem,

c) życiorys/CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i wykształceniu;

d) list motywacyjny;

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Starcza (parter budynku) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: 

,,Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy''

w terminie: do dnia 01.07.2024r.

Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o szczegółach procedury konkursowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 34 31 40 334.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.starcza.akcessnet.net) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

śśśś

21

CZE

2024

430

razy

czytano

15/1033

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O KONTROLI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

12

lip

2024

Zdjęcie: Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

Gmina Starcza

Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Starcza

II Przetarg na realizację zadania pn. "Prace ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

Gmina Starcza

Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Bon energetyczny 2024

Gmina Starcza

Bon energetyczny 2024

10

lip

2024

Zdjęcie: Informacja Komisariatu Policji w Poczesnej

Gmina Starcza

Informacja Komisariatu Policji w Poczesnej

9

lip

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.