Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Gmina Starcza ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”

Gmina Starcza ogłasza nabór firm wykonawczych

 

w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w formule grantowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Oferta Wykonawcy ma dotyczyć:

- INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH (PV panele fotowoltaiczne)

- INSTALACJI SOLARNYCH (KOLEKTORY SŁONECZNE)

- POMP POWIETRZNYCH DO C.W.U.

- KOTŁÓW NA BIOMASĘ (PELLET)

 

 

Wykonawcą robót instalacyjnych w ramach projektu – „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”  może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej (aktualny dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym: KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP).
 2. Brak zaległości w opłatach na rzecz ZUS i US (aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia zgłoszenia do projektu). Zaświadczenia ważne są 3 miesiące, po upływie tego czasu należy przedłożyć aktualne dokumenty).
 3. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia (wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę w zakresie montażu instalacji OZE w ilości minimum 10 szt. potwierdzony pisemnymi referencjami zrealizowanych prac. Brak jest możliwości przedstawienia referencji udzielonych Wykonawcy przez podmiot trzeci).
 4. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych (dokument potwierdzający zatrudnienie osób z przygotowaniem zawodowym do realizacji robót i montaży objętych projektem oraz stwierdzający prawo do wykonywania zawodu).
 5. Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, którego urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie i będą spełniały minimalne parametry techniczne, określone w Procedurze realizacji projektu grantowego.
 6. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika z KRS/CEiDG (notarialnie potwierdzone lub w oryginale, upoważnienie do złożenia oferty w imieniu producentów lub dystrybutorów, którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty oraz zakres gwarancji).
 7. Złożenie oświadczenia o:

• spełnieniu minimalnych parametrów technicznych urządzeń i materiałów określonych w Procedurze realizacji projektu grantowego,

• akceptacji warunków określonych w Wytycznych dla wykonawców instalacji OZE oraz Procedurze realizacji projektu grantowego,

• dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego, spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,

• udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres, co najmniej 60 miesięcy, przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,

• okresie od daty produkcji urządzenia do daty jego montażu nie przekroczy 12 miesięcy.

 1. Przedstawienie zaświadczenia z banku o numerze rachunku, na który mają być przekazywane środki.
 2. Złożenie oświadczenia o spełnianiu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 100.000 PLN (Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 100.000 PLN).

 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zobowiązany jest również przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Karty techniczne produktu w języku polskim.
 2. Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu („CE” w języku polskim) oraz potwierdzenie posiadania zgodności z załącznikiem nr 8 Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji zapisanym w „Procedurze realizacji projektu grantowego”.
 3. Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej minimalny okres gwarancji na montowane urządzenie, określone w wytycznych dla wykonawców.

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w Urzędzie Gminy Starcza w zamkniętej kopercie.

 

Organizator naboru i miejsce składania ofert:
Gmina Starcza

42-261 Starcza, ul. Gminna 4

Tel. 34 314 03 34, e-mail: sekretariat@gmina-starcza.pl

Wniosek o wpis na listę wykonawców wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starczy lub za pośrednictwem poczty ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, w kopertach z dopiskiem: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”. 

 

Miejsce i termin realizacji inwestycji:
Gospodarstwa domowe na terenie Gminy Starcza,  w terminie do 31 maja 2023 r.

 

Termin składania ofert:
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

 

Weryfikacja ofert:

Po zweryfikowaniu dokumentów firma zostanie wprowadzona na listę Wykonawców uprawnionych do montażu w/w instalacji na terenie Gminy Starcza. Lista zostanie podana do publicznej wiadomości.

30

STY

2023

466

razy

czytano

224/1019

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień ...

Gmina Starcza

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień ...

21

cze

2024

Zdjęcie: Nabór na stanowisko pracy konserwator sieci ...

Gmina Starcza

Nabór na stanowisko pracy konserwator sieci ...

21

cze

2024

Zdjęcie: Rozlicz PIT tam, gdzie mieszkasz!

Gmina Starcza

Rozlicz PIT tam, gdzie mieszkasz!

21

cze

2024

Zdjęcie: Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego – Życzenia ...

Gmina Starcza

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego – Życzenia ...

21

cze

2024

Zdjęcie: Zaproszenie do Wypełnienia Ankiety o Odnawialnych ...

Gmina Starcza

Zaproszenie do Wypełnienia Ankiety o Odnawialnych ...

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Ogłoszenie dotyczące wywozu odpadów BIO

19

cze

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.