Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Obwieszczenie Wójta Gminy Starcza o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Starcza, działając na podstawie  art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. 2021r. poz. 247 z poźn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. , poz. 735) zawiadamia strony, że w dniu 24.11.2021 wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pt.: ,,Budowa  farmy  fotowoltaicznej o mocy do 5,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach nr 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 75, 76 oraz części  działek 73/1, 73/2, 74/1, 74/2 położonych w obrębie 0005 Własna, gmina Starcza’’ oraz o wystąpieniu w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Katowicach, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, pokój nr 5 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres ug.starcza@wp.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 30 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.   

Zgodnie z  art.  74 ust. 3a  ,,stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo  rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust.  1.

Przez  obszar ten  rozumie się:

- przewidziany teren, na którym  będzie realizowane przedsięwzięcie  oraz obszar  znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska lub

- działki  znajdujące  się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może  wprowadzić ograniczenia  w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie  z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. zawiadomienie  stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie  publicznego obwieszczenia, w innej formie  publicznego  ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub poprzez udostępnienie  pisma w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie  uważa się  za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło  publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie  pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.             

24

LIS

2021

546

razy

czytano

370/966

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

Gmina Starcza

Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: #StopNielegalnejEksploatacji

Gmina Starcza

#StopNielegalnejEksploatacji

9

kwi

2024

Zdjęcie: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

Gmina Starcza

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

Gmina Starcza

List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

Gmina Starcza

Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

3

kwi

2024

Zdjęcie: Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów ...

Gmina Starcza

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów ...

27

mar

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.