Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór wykonawców na realizację przedmiotowego zadania w ramach Programu Usuwania Azbestu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla osób fizycznych

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych  z terenu Gminy Starcza- etap III – 2021 rok”,  Gmina Starcza ogłasza otwarty nabór ciągły wykonawców na realizację przedmiotowego zadania w ramach Programu Usuwania Azbestu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla osób fizycznych.

 

Zasady naboru:

 1. Do złożenia oferty uprawnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą obejmującą w swym zakresie prace polegające na:

-           rozbiórce (demontaż), odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości zgodnej z umową zawartą z mieszkańcem biorącym udział w Programie Usuwania Azbestu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla osób fizycznych oraz Gminą Starcza,

-           odbiorze (pakowanie), transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości zgodnej     

z umową zawartą z mieszkańcem biorącym udział w Programie oraz Gminą Starcza.

 1. Oferta złożona przez Wykonawcę winna spełniać następujące warunki formalne:
  1. być złożona na właściwym formularzu – załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. być opatrzona podpisem uprawnionej osoby,
  3. mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Wójt Gminy Starcza wzywa wykonawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 3. W przypadku nieuzupełnienia w terminie braków, oferta nie podlega dalszej weryfikacji przez Gminę Starcza– podlega odrzuceniu.
 4. Wykonawców, których oferty spełniają wszystkie kryteria oceny, umieszcza się na liście, którą zatwierdza Wójt Gminy Starcza.
 5. Lista jest aktualizowana raz w miesiącu i obowiązuje do zakończenia trwania Programu.
 6. Lista, zawierająca nazwę oferenta, dane teleadresowe oraz zakres wykonywanych prac publikowana jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Starcza.
 7. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki Regulaminu WFOŚiGW w Katowicach oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych dla celów realizacji Programu.

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programu tj. do 30.06.2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Starczy).

Tryb i kryteria stosowane przy ocenie oferty:

 1. Ocena merytoryczna złożonych ofert dokonywana jest według następujących kryteriów:
  1. Kondycji finansowej - dobra sytuacja finansowa wykonawcy, potwierdzona aktualnymi zaświadczeniami o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej kontraktowej,
  2. Doświadczeniu - rzetelne wykonanie zleconych prac, potwierdzone złożeniem wykazu 5 inwestycji zrealizowanych przez wykonawcę w przeciągu ostatnich 3 lat (w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 3 lata, wówczas od momentu rozpoczęcia działalności), wraz z referencjami obejmującymi zakres wykonanych prac,
  3. Potencjału – dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji zleconych prac,
  4. Kwalifikacji - posiadanie uprawnień do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, w tym w szczególności zawartej umowy ze składowiskiem posiadającym pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z listy przestrzegać zaleceń i wymagań Gminy Starcza wynikających z kryteriów oceny.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Termin wyboru ofert:

Nabór prowadzony w trybie ciągłym. Wyboru Wykonawców z zatwierdzonej przez Wójta Gminy Starcza listy dokonuje mieszkaniec biorący udział w Programie.

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Starcza z siedzibą w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy dotyczącej zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych  z terenu Gminy Starcza - etap III – 2021 rok”  w ramach Programu Usuwania Azbestu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla osób fizycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uczestnikom ww. Programu (jego  beneficjentom), Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, jako podmiotowi współfinansującemu realizację Programu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji ww. Programu wskazanego – do zakończenia okresu jego trwałości.

Dane będą przechowywane  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Iwińskim można kontaktować się mailowo, pod adresem: iod.starcza@wp.plnr tel., 34 314 03 34.a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pana współpracy.

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Gmina Starcza nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

31

MAJ

2021

400

razy

czytano

409/920

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Zaproszenie dla ósmoklasistów: Jak zdobyć lepsze ...

Gmina Starcza

Zaproszenie dla ósmoklasistów: Jak zdobyć lepsze ...

29

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O CHLOROWANIU WODY

24

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy

23

lis

2023

Zdjęcie: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ...

Gmina Starcza

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ...

21

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Gmina Starcza ogłasza w nabór uzupełniający w ...

13

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Informacja

8

lis

2023

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.