Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA
 KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

 

      Uprzejmie informuję, że w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego
w Częstochowie, Rada Gminy Starcza wybiera:

- do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1 ławnika

- do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1 ławnika.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłaszanie kandydatów:

1)    Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

2)    Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Karta dostępna jest w Urzędzie Gminy Starcza, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

3)    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

4)    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
            Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (koszt opłaty ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie).

5)    Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

6)    Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie informacji ponosi kandydat);

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez  lekarza,
o którym mowa w art.55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za badanie ponosi kandydat);

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

                  Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

              Zgłoszenia kandydatów należy składać do 30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy Starcza ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.

 Zgłoszenie, które wpłynie do Rady Gminy po upływie określonego terminu lub niespełniające wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczającym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów,
W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 dni.

15

MAJ

2015

2063

razy

czytano

919/951

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Placówka Wsparcia Dziennego zaprasza na warsztaty ...

Gmina Starcza

Placówka Wsparcia Dziennego zaprasza na warsztaty ...

23

lut

2024

Zdjęcie: Serdecznie zapraszamy dzieci rolników do udziału w V ...

Gmina Starcza

Serdecznie zapraszamy dzieci rolników do udziału w V ...

20

lut

2024

Zdjęcie: Informacja KRUS

Gmina Starcza

Informacja KRUS

20

lut

2024

Zdjęcie: Informacja - przemieszczanie kolumn wojskowych ...

Gmina Starcza

Informacja - przemieszczanie kolumn wojskowych ...

12

lut

2024

Zdjęcie: Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych ...

Gmina Starcza

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych ...

5

lut

2024

Zdjęcie: Wybory Samorządowe w 2024 r. - informacje dotyczące ...

Gmina Starcza

Wybory Samorządowe w 2024 r. - informacje dotyczące ...

5

lut

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.