Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg na dzierżawę gruntu w miejscowości Łysiec

 

Wójt Gminy Starcza

 OGŁASZA

I PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ


nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łysiec , składającej się   z niezabudowanej  działki nr 133 o powierzchni  niewydzielonej około 2 ha ( z wyłączeniem terenu pod drogę dojazdową do miejsca  rekreacyjnego), dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym  w Częstochowie  prowadzi  KW CZ1C/00107642/4

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z przeznaczeniem na inwestycje pod  usługi   w zakresie  ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rekreacji z obowiązkiem zrealizowania inwestycji  w okresie 5 lat.

Okres dzierżawy do 50 lat.
Działka uzbrojona w  wodociąg i kanalizację sanitarną , dojazd do działki drogą asfaltową

Obciążenia nieruchomości: brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Kwota miesięcznego czynszu dzierżawy  2.000 zł netto.  Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czynsz płatny do 15 każdego miesiąca, czynsz będzie podlegał  waloryzacji od 01 stycznia każdego roku co najmniej o stopień inflacji.

 

Warunki udziału w Przetargu:

 

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci , którzy złożą ofertę zgodną z wymaganiami tj.  wydzierżawią nieruchomość  z przeznaczeniem na inwestycje pod  usługi w zakresie  ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rekreacji z obowiązkiem zrealizowania inwestycji  w okresie 5 lat.

Ustala się wadium w pieniądzu w wysokości 400,00 zł /słownie: czterysta złotych)

Wadium należy wpłacić  w terminie do dnia 29 września 2014 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków 9682790000010024792001000.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Starczy.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet czynszu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Oferty należy składać do dnia 30 września  2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starczy  (pokój 7) w zaklejonej kopercie  i opisanej :

 „Przetarg na dzierżawę gruntu w miejscowości Łysiec".

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. dowód wpłaty wadium;
  5. oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego ,
  6. koncepcję zagospodarowania terenu oraz przewidywany termin  realizacji  w formie opisowej;
  7. opis planowanej działalności, kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Starcza (pokój 1)

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Uczestnik wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania protokołu przetargu oraz zawarcia umowy dzierżawy     w wyznaczonym terminie.

Uchylanie się kandydata na dzierżawcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Starcza  spowoduje przepadek wpłaconego wadium

Wójt Gminy Starcza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując  o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starczy ul. Gminna 4 , pokój  5 oraz telefonicznie pod numerem (34) 3140-334.


 

 

Grunty i lokale do dzierżawy

               

29

SIE

2014

2357

razy

czytano

979/988

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Zaproszenie na zebranie wiejskie w miejscowości ...

Gmina Starcza

Zaproszenie na zebranie wiejskie w miejscowości ...

20

maj

2024

Zdjęcie: Informacja o zdalnym odczycie wodomierzy w ...

Gmina Starcza

Informacja o zdalnym odczycie wodomierzy w ...

20

maj

2024

Zdjęcie: Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy

Gmina Starcza

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy

16

maj

2024

Zdjęcie: Konkurs grantowy Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Gmina Starcza

Konkurs grantowy Śląskie NOWEFIO 2024-2026

16

maj

2024

Zdjęcie: Zaproszenie na zebrania wiejskie

Gmina Starcza

Zaproszenie na zebrania wiejskie

15

maj

2024

Zdjęcie: PROJEKT SZKOLENIOWY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ...

Gmina Starcza

PROJEKT SZKOLENIOWY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ...

13

maj

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.