niedziela 22 lipca 2018 r., imieniny obchodzą: Magdalena, Milena
Gmina Starcza wersja dla słabowidzących SEKAP ePUAP BIP

 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki

Strona główna » Urząd Gminy » Rada Gminy

Rada Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

 

RADA GMINY

Kompetencje i zakres działania Rady określają ustawy oraz statut gminy Starcza. Aktualnie Rada Gminy liczy 15 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach nie rzadziej niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy.

Rada Gminy Starcza kadencji 2014-2018 działa w następującym składzie:

Przewodniczący - EWA JĘDRZEJEWSKA

Radni:

BOREK WŁODZIMIERZ

CABAN KAZIMIERA

DUKAT MAŁGORZATA

KLYTA JERZY

KRZYCZMANIK PRZEMYSŁAW

KUZIOROWICZ WANDA

LISZCZYK AGNIESZKA

MIGLUS JANINA

MUSIK KRZYSZTOF

NOWAK ANDRZEJ

WALENTEK ZDZISŁAW

WAWRZKÓW BEATA

WAWRZYŃCZAK MARYLA

ŻAK HENRYK

 

www.bip.starcza.akcessnet.net

 

 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

- uchwalanie statutu gminy,

- uchwalanie budżetu gminy,

- rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,  

- ustalanie wynagrodzenia wójta,

- stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, -

- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,

- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uchwalanie programów gospodarczych, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

- podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 

- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

- podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

 

 


 

 


  

 

 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna


Urząd Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
tel. 34 31 40 334, 34 31 40 015
e-mail: sekretariatug@wp.pl

więcej
Wirtualna mapa

Czy Gmina Starcza posiada potencjał turystyczny?

 • 53.6%
 • 46.4%
więcejarchiwum ankiet

Uzbrojenie terenu inwest. w m. Łysiec. Wartość Projektu wynosi 1 109 201,79 zł, w tym ...

więcej
Zapytanie
Poleć stronę
Facebook
Księga gości
Zobacz wpisy
 • pr1
 • pr2
 • pr3